• top 31
 • Ons mededelingenblad
 • Uitslag tombola


PRIVACY (versie 13 juni 2018)


PRIVACYVERKLARING STICHTING SINT-PIETERSFEEST KALKEN

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
André Van De Sompel
Kruisenstraat 70
9270 Kalken

0477 39 58 06WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze doelstelling: De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken ijvert sinds november 1988 voor het behoud van wijkgebonden kermisactiviteiten en -feesten. Het historisch werkgebied is dat van de Kalkense wijk De Kruisen, grenzend aan het centrum van het dorp, met een uitloper langs de huidige Dendermondsesteenweg tussen de Steenbeek en de Wintersakkerbeek/Moortelbeek, en de woningen rond de vroegere herbergen in het begin van de Schriekstraat. We werken vooral rond wijkherberg Den Après Sport in de Koffiestraat en hebben het geluk dat we over het Sint-Pieterspleintje kunnen beschikken. Zo noemen wij het braakliggend terrein op de samenkomst van de Koffiestraat met de Kruisenstraat waarop tot in de jaren 1963-1964 een gemeentelijk schoolgebouw stond.

Molekenskermis en het Sint-Pietersfeest, de twee belangrijkste jaaractiviteiten, ontstonden respectievelijk in het vierde kwart van de negentiende en het eerste decennium van de twintigste eeuw op de wijk De Kruisen. Verder helpen we bij de organisatie van Fortunekermis.

Om die doelstelling tot uitvoering te brengen, worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Stichting Sint-Pietersfeest Kalken;
 • het versturen van uitnodigingen en publicaties (mededelingenblad Het Sinte-Pieterke Kalken).

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, foto.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met die partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoongsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht om die toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.BEWAARTERMIJN

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang, worden niet langer dan vijf jaar bewaard.BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Vooraan in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze bestuursleden of medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (nu andere benaming...), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen in ons tijdschrift en op onze website.