De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken en
het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken.

In de periode sinds 1988 konden we een stukje folklore van nabij meemaken, en daar zijn we trots op. Deze pagina werd aangemaakt ter gelegenheid van 20 jaar Stichting Sint-Pietersfeest Kalken in 2008 en aangevuld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2013.
We willen deze pagina in totaliteit behouden en blijvend aanvullen met nieuwe gegevens over de geschiedenis van het Sint-Pietersfeest te Kalken.
Op deze pagina worden vier overzichten aangeboden.

A. Het Sint-Pietersfeest op de wijk de Kruisen te Kalken, 1908 – ca. 1956.

B. Overzicht activiteiten Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, 1988 – 2015.

C. Ode aan de bewoners uit de onmiddellijke omgeving van de wijk De Kruisen die er woonachtig waren en/of er op de een of andere manier meegewerkt hebben aan de uitstraling van het Sint-Pietersfeest en de wijkgebonden activiteiten.

D. Overzicht kermisbeleving in Kalken vanaf 1908.

A. Het Sint-Pietersfeest op de wijk de Kruisen te Kalken, 1908 – ca. 1956.

De benaming Sint-Pietersfeest werd vooral gebruikt in de periode vóór WO I, in de jaren daarna werd de benaming Sint-Pieterskermis gebruikt.
De belangrijkste plaats in het kader van het Sint-Pietersfeest was de onmiddellijke omgeving van het schoolhuis op de wijk De Kruisen, de plaats die we nu het Sint-Pieterspleintje noemen.

Vooral tijdens het interbellum won de organisatie van een wielerwedstrijd aan belang.

Diverse herbergiers stonden in voor de organisatie ervan.

Wij vieren Sinte-Pieter
Op onzen schoonen wijk
Het is een feest voor ieder
Voor kinderen arm en rijk
Wij zingen blij
Een lied ter uwer eer
En smeeken vrij
Ach ziet op ons toch neer
Van uit den hemel dan
Gij goeden grooten Heil'ge man.

Tekst op de melodie van
Het lied van den smid

van Liekens en Andelhof

1908

Eerste georganiseerde Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken, zondag 5 juli.
Dokter Jozef Van De Velde, die in 1904 op de wijk De Kruisen was komen wonen, zorgde ervoor dat gans de wijk zich voor dat feest inzette.
Veertien dagen voor dat feest overleed de vader van initiatiefnemer dokter Jozef Van De Velde.

Illustratie

1909

Herneming Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken, zondag 4 juli.
Publicatie van foto’s uit de stoet via postkaarten, met aanduiding van data, nl. 1909, 1910 en 1911.

Illustratie

1910

Fotopostkaart deelnemertjes stoet Sint-Pietersfeest, 1910.

Illustratie

1911

Ook voor deze editie werden fotopostkaarten van deelnemertjes aan de stoet gemaakt.

Illustratie

1912

Sint-Pietersfeest op 30 juni 1912, met onder andere een groot velofeest.
Het geplande vuurwerk werd omwille van het slechte weer veertien dagen uitgesteld.

Illustraties

1913

Ook op de Wetterse wijk Beirstoppel werd het Sint-Pietersfeest gevierd.

Illustratie

1914

Sint-Pietersfeest op 5 juli 1914, met onder andere een groot kinderfeest en een bloemenstoet.

Illustratie

1915-1918

Meer dan waarschijnlijk geen Sint-Pietersfeest vanwege WO I.

-

1919

Herneming van het Sint-Pietersfeest terwijl Dr. Van De Velde in de gevangenis zat. Hij was tot een gevangenisstraf veroordeeld omwille van zijn activistische activiteiten tijdens WO I.

 

1920

Herneming van het Sint-Pietersfeest, dat blijkt uit een brief van Dr. Van De Velde vanuit de gevangenis.

 

1921

Vernieuwing van de Kalkense gemeenteraad zonder gemeenteraadsverkiezingen. De Kalkense Frontpartijafdeling nam alle zetels in. Vooral de bevriende verenigingen ontvingen subsidies.

 

1922

Uit de gemeentebegroting van 1921 werden midden 1922 aan volgende verenigingen hulpgelden betaald: de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Zangmaatschappij De Ware Vlamingen en de Leopoldisten. Dat waren verenigingen die hun mededewerking aan gemeentelijke feestactiviteiten verleenden.

 

1923

 

 

1924

Zangmaatschappij De Ware Vlamingen kreeg een gemeentelijke subsidie van 300 frank voor het opluisteren van het gemeentefeest ter gelegenheid van 11 juli.

 

1925

Petrus De Caluwé kreeg als voorzitter van de Kalkense veloclub een vergoeding van 150 frank als gemeentelijke toelage voor het opluisteren der kermisfeesten van de gemeente.

Emiel De Broe, schatbewaarder van de Zang- en muziekafdeling De Ware Vlamingen, ontving bij mandaat van 7 mei 1926 uit de gemeenterekening voor 1925 een gemeentelijke toelage van 600 frank, waarschijnlijk vooral om de omschakeling van zangmaatschappij naar muziekmaatschappij of fanfare te financieren.

 

1926

Omvorming van zangmaatschappij De Ware Vlamingen tot fanfare.

Illustratie

1927

 

 

1928

De organisatie van het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen krijgt een beperkte financiële steun van het gemeentebestuur: herbergier Edmond Claus ontving 50 frank.

Illustratie

1929

De organisatie van het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen krijgt een beperkte financiële steun van het gemeentebestuur: herbergier Edmond Claus ontving 50 frank.

Illustratie

1930

In zaal D’Hollander op de wijk De Kruisen – de latere cinemazaal Flandria - worden toneelvoorstellingen gegeven.

 

1931

Begin juli 1931 ontving herbergierster Maria De Kesel voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van de kermis Cruisen (= ongetwijfeld het Sint-Pietersfeest) een tegemoetkoming van 50 frank. 

 

1932

Tijdens deze editie of de editie van het daaropvolgende jaar vatte het schilderij van Sinte-Pieter, opgesteld in het raam van de gevel van het schoolhuis op de wijk De Kruisen, vuur. Lokale schilder Raymond Vermeiren maakte voor de volgende editie een nieuw schilderij.

Richard Lammens ontving 50 frank als hulpgeld voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van kermis St.-Pieter-Cruisen.

 

1933

Richard Lammens ontving 50 frank als hulpgeld voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van kermis St.-Pieter-Cruisen.

 

1934

Richard Lammens ontving 50 frank als hulpgeld voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van kermis St.-Pieter-Cruisen.

 

1935

In 1935 kreeg herbergier Vital Bracke een gemeentelijke bijdrage voor de organisatie van Sint-Pieterskermis.

 

1936

Beeld uit de Sint-Pietersfeeststoet voor kinderen, midden jaren 1930.

Illustratie

1937-1938

In 1937 en 1938 was het de beurt aan herbergier Michel Verschraegen om een bijdrage voor de organisatie van een activiteit ter gelegenheid van Sint-Pieterskermis te ontvangen.

 

1939

Waarschijnlijk een organisatie van Sint-Pieterskermis met minder allure door het overlijden van dokter Jozef Van De Velde (februari 1939) en de mobilisatieperiodes.

Maria De Lausnay ontving in 1939 de gebruikelijke steun van 50 frank als hulpgeld voor de organisatie van Sint-Pieterskermis.

Illustraties

1940-1944

WO II.

 

1945

Wielerwedstrijden voor beginnelingen tgv Sint-Pieterskermis, zondag 1 juli en maandag 2 juli 1945.

 

1946-1948 Mogelijk organiseerden de plaatselijke herbergiers kermisactiviteiten in hun herberg. We vonden daar voorlopig geen aanwijzingen van.   

1947

 

 

1948

 

 

1949

Mogelijke herneming van een Sint-Pietersfeeststoet onder leiding van meester Edmond Lauwaet, bewoner van het schoolhuis op de wijk De Kruisen. Tot omstreeks 1955 zou die herneming plaatsgevonden hebben.

 

1950

Ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeestweekend waren er op 2 juli 1950 gelegenheidsbals in de herberg van Petrus Cours in de Kruisenstraat en in de cinemazaal Flandria, eigendom van en bij gelegenheidsbals uitgebaat door Ernest Crabeel.

 

1951

Op de wijk Hussevelde werd eveneens Sint-Pieterskermis gevierd. Op vrijdag 29 juni 1951 werd daar een wielerwedstrijd voor beginnelingen ingericht. 

 

1952

Organisatie van een handelsfoor en wielerwedstrijd voor beginnelingen (20 april) tgv Molekenskermis.

Wielerwedstrijd voor beginnelingen-niet-aangeslotenen tgv Sint-Pieterskermis, 6 juli 1952.

 

1953

5 juli 1953, wijk De Kruisen, Sint-Pieterskermis: wielerwedstrijd voor niet nader omschreven categorie. 

 

1954

Heraanleg van de Kruisenstraat en de Koffiestraat: nieuwe bestrating

 

1955 “Meester” Edmond Lauwaet probeerde het vooroorlogse Sint-Pietersfeest nieuw leven in te blazen. Dat gebeurde onder andere met een stoet(je).  

1956

1 juli 1956, wijk De Kruisen, Sint-Pieterskermis: inrichting van wielerwedstrijd voor beginnelingen.

 

1957-1963/1964

Het Sint-Pietersfeest/Sint-Pieterskermis werd niet meer ingericht.
Ondertussen verdween het schoolgebouw met de gevel waarin het schilderij van de H. Petrus jarenlang werd tentoongesteld (1963-1964).

-

ervan.

Terug naar boven

 

B. De werking van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, 1988 – 2015.

De werkgroep Stichting Sint-Pietersfeest Kalken wou het Sint-Pietersfeest doen heropleven. Als omkaderende activiteiten zouden aanvankelijk Molekenskermis of Kruisenstraatkermis en Koffiestraatkermis heringericht worden. Koffiestraatkermis bleek na korte tijd niet blijvend levensvatbaar (1989-1995). Feest in de Steenbeekstraat (ter gelegenheid van de doortocht van de Omloop het Volk op de Kalkense kasseistroken of in Kalken) (1998-2009) en de Nieuwjaarswens waren een langer leven beschoren.

1987-1988 Verzameling van gegevens over het vroegere Sint-Pieterskermis en de kermissen op de wijk De Kruisen door middel van interviews met oudere en vroegere buurtbewoners.  

24 November 1988

Samenkomst van personen die in 1989 het Sint-Pietersfeest wilden inrichten.

 

1989

Molekenskermis met oldtimershow.
Sint-Pietersfeest met stoet.
Annie Paelinck speelde een belangrijke rol in het totstandkomen van die eerste Sint-Pietersfeeststoet.
Koffiestraatkermis met avondmarkt en tentoonstelling.

 

1990

Molekenskermis, Oldtimershow
Sint-Pietersfeest met optreden dansgroep Dursin en valiezenkoers.
Eerste jaargang mededelingenblad Het Sinte-Pieterke Kalken.   

Illustraties

1991

Organisatie karnavalbal in zaal Koninklijke Harmonie, Kalken.
Tentoonstelling rond de plaatselijke kunstschilder Raymond Vermeiren.

Illustratie

1992

Antiek- en tweedehandsmarkt en modeshow Oude klederdracht anno 1900 door KBG Laarne.
Valiezenkoers.

 

1993

Derde en laatste karnavalbal in zaal Koninklijke Harmonie, Kalken.

Sint-Pietersfeest met stoet en tentoonstelling Onderwijs te Kalken.


Publicatie dichtbundel van Bert Erens: De familieziel.

Postzegelvoorverkoop met uitgifte speciale postkaarten.

 

Kortverhaal stoet.
Illustraties.

Illustratie bundel.

1994

Molekenskermis 15-18 april: tentoonstelling Geschiedenis van de fiets.

 

1995

Voorlopig laatste herneming van Koffiestraatkermis met concert (12 augustus) en seriekaartingen (14 en 15 augustus).

 

1996

Molekenskermis, Oldtimershow 21 april 1996

 

1997

Uitgave naslagwerk: Kalken, van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne.

 

1998

Nieuwjaarswens in openlucht.
Doortocht Omloop Het Volk, in de Steenbeekstraat, 28 februari. Drankenstand in de zaak van de familie Kuppens-De Wilde.
Molekenskermis met tentoonstelling Expo 1958 te Brussel.
Feestviering 10 jaar Stichting Sint-Pietersfeest Kalken en tentoonstelling Expo 1958 te Brussel ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest.

Fotoreportage

1999

Enkele werkgroepleden op de foto.
Publicatie van het boek Het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken.

Fotoreportage

2000

Bieretiket Stien en Lies, aangemaakt ter herdenking van het veertigjarig bestaan van de Kalkense reuzen ter gelegenheid van Molekenskermis.

Illustratie

2001

Ter gelegenheid van Molekenskermis werd op vrijdagavond 20 april in ’t Kelderken een fuif ingericht. 

 

2002

Heraanleg van de Steenbeekstraat nav de doortocht van de Omloop Het Volk.
Molekenskermis met tentoonstelling Koningen, Prinsen en Lantaarndragers. Sint-Pietersfeest met Griekse Avond en optreden The Wranglers

Fotoreportage

2003

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken werd het bier Sint-Pieterken gebrouwd. Er werd tevens een fietsroute uitgestippeld onder de titel “Herbergen en brouwerijen in Kalken en hun rol bij het ontstaan van (wijk)kermissen (19de-20ste eeuw)”.

 

2004

Spaanse Avond tgv het Sint-Pietersfeest.

 

2005

Doortocht Omloop Het Volk in de Steenbeekstraat

Fotoreportage

2006

Erfgoeddagtentoonstelling tgv Molekenskermis.

Heraanleg Kruisenstraat en deel Koffiestraat: nieuwe riolering en wegdek met aansluiting Dendermondsesteenweg, Bieststraat, Koffiestraat en bekenstelsel.Fotoreportage

2007

Molekenskermis vindt plaats de derde zondag van april. Behalve de reeds vertrouwde devotionaliabeurs en de oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen gaven we de kans aan jongere mensen om een organisatie rond bromfietsen op touw te zetten. Molekenskermis besteedde aandacht aan de geschiedenis van het wielrennen in Kalken door middel van een uitgebreide fototentoonstelling en een academische zitting.

 

2008

Academische Viering ter gelegenheid van de twintigste editie Molekenskermis, 19 april 2008.
Logo2008

 

2009 Zaterdagavond 4 juli was het de beurt aan volkskunstdansgroep Reintje Vos om de Vlaamse Avond op gang te trekken. Kleurrijke volksdansers stonden garant voor prettige volkse dansen. Ondertussen konden Vlaamse dranken en culinaire specialiteiten geproefd worden. Tevens waren er demonstraties kantklossen en mandenvlechten. Het optreden van De Kemels, met Nederlandstalige Poprockcovers loste de verwachtingen in: er kon lustig meegezongen worden.  
2010 We werken mee aan de opkuis van de kapel “Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen” in de Kruisenstraat.   
2011 Derde en laatste organisatie van “Kalken zingt”, zaterdag 26 februari, in navolging van de ooit zo succesvolle drankstand ter gelegenheid van de passage van de Omloop Het Volk in de Steenbeekstraat.  
2012 Ter gelegenheid van Molekenskermis werd op vrijdag 13 april een schieting ism De Floerentoeters georganiseerd.
Italiaanse avond ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest.
 
2013 Ter gelegenheid van het vijfentwintigste werkjaar van de Stichting Sint-Pietersfeest: 25ste editie van Molekenskermis (21 april) en Sint-Pietersfeest (29-30 juni).
25 jaar
 

Terug naar boven

 

C. Ode aan de bewoners uit de onmiddellijke omgeving van de wijk De Kruisen die er woonachtig waren en/of er op de een of andere manier meegewerkt hebben aan de uitstraling van het Sint-Pietersfeest en de wijkgebonden activiteiten.

De voorbije twintig jaar, een generatie zeg maar, namen we afscheid van heel wat familieleden, vrienden, buren en mensen die er in hun leven voor gezorgd hebben dat een aantal kermis- en feesttradities opgestart of verder gezet werden. We zijn hen daar enorm dankbaar voor.

Uit hun verhalen en daden bleek vooral de wilskracht om samen iets te beleven, om samen iets te organiseren, om samen feest en kermis te vieren. En dat niet alles van een leien dakje liep en nog loopt, laat zich raden.

Om kermis of feest te vieren is er echter ook ruimte nodig. We denken daarbij niet alleen aan een open ruimte in een woonomgeving, maar ook aan cafés en de er bijbehorende zalen of zaaltjes. Last but not least moet er ook in het tijdsgebruik en het budget van ons en onze medemensen de nodige ruimte of plaats voorzien blijven om in een lokale gemeenschap feest te kunnen willen vieren.

We moeten er allemaal samen aan werken opdat aan al die voorwaarden in de nabije en verre toekomst verder kan voldaan worden.

Tijdens de voorbije twintig jaar verlieten niet alleen heel wat dorpsgenoten ons, ook twee medebestuursleden betreuren we, namelijk Denise Van De Velde en Eugeen Bogaert. Eind februari 2008 verloren we onze erevoorzitter, dokter Paul Sonneville (1930-2008). Dokter Sonneville woonde sinds halfweg de jaren 1950 in Overmere waar hij praktijk hield.
In de loop der jaren zullen we hen gedenken die getuigd hebben over het oorspronkelijke Sint-Pietersfeest én hen die het huidige Sint-Pietersfeest mee vorm hebben gegeven.

We herdenken hieronder in het bijzonder:

Denise Van De Velde, echtgenote van Gerard De Vos, werkgroeplid Stichting Sint-Pietersfeest Kalken

Foto

Eugeen Bogaert (1931-2000) was een van de stichtende leden van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de financiën. Foto
Gustaaf Verschraegen (1914-2003), geboren en getogen in de Koffiestraat, getuigde menige keer van een rijke folklore- en kermisbeleving.

Foto
In memoriam
Tekst Bewoners Koffiestraat

Alfons Vervaet (1925-2003), de laatste molenaar op de Kruisenmolen. Foto
Ida Van De Weghe (1918-2007), weduwe van Maurice Dhooghe Foto
Marcella Troch (1932-2007), weduwe van werkgroeplid Stichting Sint-Pietersfeest Eugeen Bogaert, overleed op 29 juni 2007, de feestdag van de HH. Petrus en Paulus.  

Leona Blancquaert (1930-2007) bewoonde samen met haar man Alfons Vervaet de site van de Kruisenmolen.

Foto
Dokter Paul Sonneville (1930-2008), erevoorzitter Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, periode 1988-2008 Tekst
Foto

Roger De Broe (1922-2008) was decennialang betrokken bij de werking van voetbalclub FCHO Kalken en de inrichting van wielerwedstrijden in en rond de Koffiestraat en Kruisenstraat.

 

Jacqueline Bogaert (1942-2008), echtgenote van een van de stichtende leden van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, Theo De Geest.

 
Theo De Geest overleed in september 2012 na een korte ziekte.  
Julie Bogaert overleed in oktober 2014. Zij was steeds bekommerd over onze werking en we konden bij haar steeds terecht om het een en ander te “arrangeren”.  

Terug naar boven

 

D. Overzicht kermisbeleving in Kalken vanaf 1908.

1908

Eerste georganiseerde Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken, zondag 5 juli.
Oprichting zangmaatschappij De Ware Vlamingen, geleid door Dr. Jozef Van De Velde.
De gekende Kalkense kermiszanger Nand Kafée overlijdt.

1909

Herneming Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken, zondag 4 juli. Publicatie van foto’s uit de stoet via postkaarten, met aanduiding van data, nl. 1909, 1910 en 1911.

1910 De harmonie St-Cecilia Kalken wordt Koninklijk verklaard.

1911

Wrijvingen tussen de bestuurders van de zangmaatschappij De Ware Vlamingen en de bestuurders van de Harmonie St.-Cecilia Kalken leidden tot een definitieve breuk met verregaande gevolgen op lokaal politiek en sociaal vlak.
Viering van het koninklijk benoemen van de Harmonie St.-Cecilia Kalken.

1912

Sint-Pietersfeest op 30 juni 1912, met onder andere een groot velofeest.

1914

Kalken viert in juni uitbundig de honderdjarige Angeline De Cock, bewoonster van de Koffiestraat.

WO I Augustus 1914 – november 1918

Inventaris van aantal herbergen in Kalken (1916): meer dan 200! Een aantal reglementen werden opgelegd om een flink aantal herbergen te kunnen sluiten.
Geen organisatie van het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen.

1919

Herneming van het Sint-Pietersfeest. 
Dr. Van De Velde was tot een gevangenisstraf veroordeeld omwille van zijn activistische activiteiten tijdens WO I.
De zangmaatschappij speelde kort na WO I een belangrijke rol in de organisatie van het Sint-Pietersfeest.
Op Sint-Denijskermiszondag 12 oktober werd een vredesstoet ingericht.

1920

Herneming van het Sint-Pietersfeest, dat blijkt uit een brief van Dr. Van De Velde vanuit de gevangenis.
Gemeenteraadsverkiezing die in feite geen verkiezing was. Er kwam slechts één partij op, namelijk de lokale Frontpartij, gesteund door dokter Jozef Van De Velde.

1921

In de gemeente werden programma’s aangeplakt van de jaarmarkten van Lokeren (april) en Dendermonde (oktober).

1922

Uit de gemeentebegroting van 1921 werden midden 1922 aan volgende verenigingen hulpgelden betaald: de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Zangmaatschappij De Ware Vlamingen en de Leopoldisten. Dat waren verenigingen die hun mededewerking aan gemeentelijke feestactiviteiten verleenden.

1923

Timmerman Jan Van Bogaert maakte een nieuwe kiosk tgv Kalkenkermis.

1924

De zangmaatschappij De Ware Vlamingen kreeg een gemeentelijke subsidie van 300 frank voor het opluisteren van het gemeentefeest ter gelegenheid van 11 juli.

1925

Petrus De Caluwé kreeg als voorzitter van de Kalkense veloclub "Trap Rap" een vergoeding van 150 frank als gemeentelijke toelage voor het opluisteren der kermisfeesten van de gemeente.

1926

Omvorming van zangmaatschappij De Ware Vlamingen tot fanfare De Ware Vlamingen.

1927

Ter gelegenheid van Heirwegkermis op 7 augustus werd een wielerwedstrijd ingericht voor onderbeginnelingen die nog geen eerste prijs hadden gewonnen. Afstand 35 km, 200 frank prijzen, inschrijvingen bij Gustaaf Roels.

1928

De organisatie van het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen krijgt een beperkte financiële steun van het gemeentebestuur: herbergier Edmond Claus ontving 50 frank.

1929

De organisatie van het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen krijgt ook dit jaar een beperkte financiële steun van het gemeentebestuur: herbergier Edmond Claus ontving 50 frank.
Ter gelegenheid van Kalkenkermis werden extra tramritten ingelast, uiteraard op kosten van het gemeentebestuur.

1930

In zaal D’Hollander – de latere cinemazaal Flandria - worden toneelvoorstellingen gegeven.

1931

Kleermaker August Martens uit Kalkendorp maakte een vlag die ter gelegenheid van openbare feesten en de gemeentekermis werd gebruikt.
 Begin juli 1931 ontving herbergierster Maria De Kesel voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van de kermis Cruisen (= ongetwijfeld het Sint-Pietersfeest) een tegemoetkoming van 50 frank. 

1932

Zoals elk jaar moesten voor de jaarmarkt ter gelegenheid van Kalkenkermis staken geplaatst en opnieuw uitgebroken worden. Werkman Theofiel Van De Velde werd daarvoor vergoed.
Tapper Maurice Roelandt uit de Bontinkstraat kreeg een toelage van vijftig frank voor de inrichting van de wijkkermis Bontinkstraat.
De nieuw opgerichte voetbalploeg F.C. Calcken start in competitie in de provinciale afdeling van de Belgische Voetbalbond. Gevoetbald wordt er op een terrein in de Schriekstraat.

1933

Organisatie van een grote sledewedstrijd op de bevroren ijsvlakte van de Kalkense meersen.
De verdekkerde Kruisenmolen werd plechtig gewijd.

1934

Gemeentelijk hulpgeld werd betaald aan de organisatoren van wielerwedstrijden
tgv Bontinkstraatkermis, Sint-Pietersfeest, Pierekermis, Vaardenkenskermis, Eesveldekermis, Vromondstraatkermis, Boomboskermis en Zomerstraatkermis.

1935

Voor het eerst wordt melding gemaakt van Koffiestraatkermis (15 augustus). Aanleiding voor de organisatie van die kermis waren de successen van de plaatselijke wielrenner Albert Van Laere.

1936

De tafelkosten van de gendarmes die de orde ter gelegenheid van de gemeentekermis hielpen handhaven en van de keurders voor de jaarmarkt, liepen - zoals altijd - relatief hoog op.

1937

Het kanonpoeder, dat gebruikt werd bij het schieten tgv de opening van de gemeentekermis, werd vooral bij de Husseveldse smid Cesar Baert aangekocht.

1938

Voortaan schreef men officieel Kalken in plaats van Calcken.
Veloclub Trap Rap viert het 25-jarig bestaan van de vereniging.
Algemene mobilisatie in september.

1939

Mogelijke organisatie van Sint-Pietersfeest/-kermis met minder allure door het overlijden van dokter Jozef Van De Velde (februari 1939) en de mobilisatieperiode augustus – september - oktober.

1940 - bevrijding 1944

Weinig sporen van officiële kermisactiviteiten in Kalken.
Ter gelegenheid van Kalkenkermis 1943 werd wel toestemming gegeven voor danspartijen in herbergen.
Ter gelegenheid van de septemberkermis werden op een weide in de Kruisenstraat voetbalwedstrijden ingericht door de recent opgerichte voetbalclub FCHO Kalken.

1945 Op zondagen 11, 18 en 25 maart richtte het Nationaal Hulpcomité liefdadigheidsavonden in die doorgingen in de zaal der Koninklijke Harmonie. De opbrengst was ten voordeele van de noodlijdenden. Het toneelgezelschap van de Koninklijke Harmonie zorgde voor de opvoering van een toneelstuk. 
1946 Geen heropstarting van brouwerijactiviteiten in Kalken.
1947 Organisatie Vlaamse Kermis in en rond het Klooster in de Kouterstraat op 20 juli. Opbrengst ten voordele van het plaatselijke Sint-Vincentiusgenootschap.
1948 De gemeentelijke subsidies voor het organiseren van openbare feesten en vermakelijkheden werden verdubbeld: 10000 frank tegenover 5000 frank in 1947.
1949 Stoet ter gelegenheid van het behalen van de titel van Belgisch Kampioen door liefhebber Leon De Lathouwer.
1950 Voorbereidingen om het kerkhof aan Kalkenkerk te verplaatsen naar de Kouterstraat. Eerste stap naar een volwaardig dorpslein. Inwijding van het nieuwe kerkhof in augustus.
1951 Voor het eerst werd een gemeentelijke subsidie toegekend aan de sportverenigingen.
1952 De Bontinkstraat wordt eindelijk over de ganse lengte van de straat van elektrische straatverlichting voorzien. Volgens de overlevering vormde de officiële inwerkingstelling ervan het hoogtepunt van de jaarlijkse wijkkermis tijdens het derde weekend van juni.
Organisatie van een handelsfoor en wielerwedstrijd voor beginnelingen ter gelegenheid van Molekenskermis (20 april).
1953 Grote handelsfoor met attracties op zondag, maandag en dinsdag 19-21 april bij Kamiel Van De Weghe in de Schriekstraat.
1954 Heraanleg van de Kruisenstraat en de Koffiestraat: nieuwe bestrating.
Oprichting Breughelcomité op 18 maart. Doel was het inrichten van jaarlijkse activiteiten om de vzw Parochiale Werken Sint-Dionysius financieel te ondersteunen.
1955 Opening van feestzaal Het Feestpaleis bij Camiel Bracke in de Kruisenstraat.
Boksgala en Vlaamse kermis in de hof van Victor De Meyer, Kalkendorp, een organisatie van Boxing Club Kalken: herhaling van een succesvolle editie van 1954.
André Rosseel won de Oost-Vlaamse Pijl voor beroepsrenners te Kalken op 10 juli.
1956 Mogelijk eerste parochiale Breughelfeest (of het jaar daarop).
1957 Voor het de ganse nacht door laten branden van de openbare elektrische verlichting ter gelegenheid van de gemeentekermis en de wijkkermissen, diende het gemeentebestuur een speciale aanvraag in te dienen. Bijkomende kosten dus.
1958 Oprichting Dekenij Vromondstraat – Gaverstraat.
Ook vanuit Kalken trokken heel wat bezoekers naar Expo 58 in Brussel.
1959 Kermisgrap in de herberg bij Remi Stien Dook Verschraegen en Alice Lies Middernacht op de wijk De Kruisen.
1960 De Kalkense reuzen Stien en Lies worden op 10 april, ter gelegenheid van Molekenskermis, ingehuldigd.
1961 Aanbesteding voor de afbraak van het oud-gemeentehuis en de belendende Kantschool.
De jaarmarkteditie voor dieren werd zo goed als onmogelijk gemaakt door een uitbraak van de besmettelijke ziekte mond-en-klauwzeer bij het vee. Dat werd als een ramp voor de neringdoeners beschouwd.
1962 Gemeenteraadslid en herberguitbater Theofiel Van Caenegem vroeg de jaarmarkt voor paarden, die tot dan toe in de Molenstraat (de huidige Nerenweg) plaatsvond, te verplaatsen naar de omgeving van Kalkenvaart in de Vaartstraat (waar die tot op heden nog steeds plaatsvindt).
In de Molenstraat was er geen enkele herberg meer.
1963

Vlaamse kermis in de hovingen van de familie De Meyer, Kalkendorp.
Afbraak van de oude gemeenteschool op de wijk De Kruisen.
Heraanleg Dendermondsesteenweg – Heirweg.

1964 Laatste filmvoorstellingen in cinema Flandria, wijk De Kruisen, palend aan voetbalterrein van FCHO Kalken.
1965 Viering van de honderdjarige Marie Elodie Everaert, bewoonster Zomerstraat tgv Fortunekermis.
Afbraak winkel juffrouwen Peerts in Kalkendorp.
1966 De twee plaatselijke drukkers, nl. Gilbert D’Hooghe en André Braeckman, zorgen voor het drukwerk van de gemeentelijke kermisaffiches.
Albert Van Damme wint op 15 oktober een cyclocrosswedstrijd te Kalken.
1967 De in 1965 opgerichte Parochiale toneelkring (later Cauci Kalken) brengt twee toneelstukken: een in het voorjaar en een in de periode van Kalkenkermis. Goede reis Matthias is het voorjaarstoneel (auteur Kalkenaar Edmond Lauwaet) en als kermistoneel Ze gaan ne gang (auteur Frans Dirickx).
1968 Voor dit jaar werd in de gemeentebegroting een recordbedrag van meer dan 100.000 frank voorzien voor openbare feestelijkheden (o.a. ook gouden bruiloftvieringen), steun aan de muziekmaatschappij en steun aan de sportverenigingen (voetbal en wielerwedstrijden).
Mecenas Gustaaf Piens overlijdt.
1969 De jaarmarkten in de Boombos en de Zomerstraat worden financieel ondersteund door het gemeentelijk Sportcomité.
1970 Jaarlijks Zomerfeest door Boxing Club Kalken, 4 juli 1970.
Ter gelegenheid van de Sint-Denijskermis organiseren de Verenigde Kleindiervrienden van Kalken en omliggende hun vermaarde tentoonstelling in een feesttent op het dorpsplein.
1971 Voor de huur van stoelen en tafels voor het huldigingsfeest voor burgemeester Jules De Landstheer deed Sportcomité Kalken beroep op een buitengemeentelijke firma.
Burgemeester en notaris Werner Tibbaut overlijdt. Hij was erevoorzitter van heel wat verenigingen.
1972 Koffiestraatkermis 15 augustus: 16de wielerwedstrijd voor amateurs.
Oprichting Dekenij Koffiestraat: inhuldiging op 4 juni.
1973 Op zondag 29 april 1973 werd, in een poging de vroegere succesvolle Zomerstraat-meikermis nieuw leven in te blazen, een wielerwedstrijd voor WAOD-renners ingericht door het Sportcomiteit der Zomerstraat. Meer dan honderd renners namen er aan deel. Het Kalkense sportcomité verleende haar medewerking aan die organisatie.
1974 Twee cyclocrossen voorzien in januari 1974 worden afgelast omwille van de oliecrisis.
Woensdag van Kalkenkermis: schieting in herberg ‘t Roosken in de Koffiestraat.
1975 Organisatie van een wielerweek ter gelegenheid van Kalkenkermis: wielerwedstrijden op zaterdag 20 september, maandag 22 september en zondag 28 september.
1976 11-14 juni 1976: zomerfeest in de hovingen van burgemeester Jules De Landtsheer in de Vromondstraat.
Zeer hete zomer.
Voor de laatste maal werd op de affiche van Kalkenkermis gekopt met Gemeente Kalken
1977 Sportcomité Kalken roept de plaatselijke sportverenigingen op samen te komen om een planning van organisaties op te maken.
Kalken maakt voortaan deel uit van de gemeente Laarne.
1978 Dorpsraad Kalken verzamelt niet alleen gegevens over Kalken, maar ook over het Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen.
1979 Kruisenstraatkermis 21-22 april: tweedaagse wielerwedstrijd voor juniores, ingericht door Marcel De Vogelaere en Marc Hanselaer.
1980 De Kalkense reuzen Stien en Lies werden toevertrouwd aan het Sportcomité Kalken en verschijnen in de jaarlijkse karnavalstoet, ingericht door de Orde van de Unkerzakken.
Theofiel Van Caenegem, een graaggeziene politieker, herbergier en organisator overlijdt.
1981 Oprichting van dekenij ‘s Gravenbriel en herinrichting vroegere befaamde ‘s Gravenbrielkermis: tweedaagse met vooral volkssporten.
Financiële ondersteuning door sportcomité Kalken.
Viering honderdjarige Marie Bracke. Ze woont in de Schriekstraat.
1982 Grote braderie tijdens de periode 9-22 augustus ter gelegenheid van Koffiestraatkermis. Organisatie dekenij en neringdoeners.
1983 Gent Rugby FC zou tot 1983 in de Hoekstraat in Kalken (– Laarne) blijven spelen.
1984 Christine Van der Heyden houdt het kleine, gezellige cafeetje, estaminet In den Bouw, in de Zomerstraat, open sedert 1984.
Eerste kermiscafé van volleybalclub VC Kalken in de Mouterij.
1985 14 oktober: heropstarting jaarmarkt Boombos tgv Sint-Denijskermis, ter hoogte van herberg De Witte Spreeuw.
Eerste land- en tuinbouwmarkt op Kalkendorp, 20 oktober.
Sportcomité Kalken houdt op te bestaan. De eerste sporen van de werking van dat comité dateren van 1951.
1986 22 februari: Karnavalstoet trekt door Kalken.
Laatste organisatie van een wielerwedstrijd ter gelegenheid van  Koffiestraatkermis, 15 augustus.
Half-oogstfeest georganiseerd door discobar Joy met o.a. Will Tura, plaats: parking café Calckine, Koffiestraat, 14-16 augustus.
1987 Eerste editie Centrumwijkfeesten in de Mouterij.
Derde herneming Boomboskermis met onder andere een paardenkeuring.
1988 23 november: eerste samenkomst van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken.
Doel: heropstarten Sint-Pietersfeest, Kruisenstraatkermis en Koffiestraatkermis.
1989 Heropstarting Molekenskermis, Sint-Pietersfeest en Koffiestraatkermis.
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kalken viert 190-jarig bestaan tgv Kalkenkermis.
1990

Tien jaar kermis op ‘s Gravenbriel.
Koffiestraatkermis: tweede herneming met avondmarkt. Samenwerking Dekenij Koffiestraat – Stichting Sint-Pietersfeest Kalken.

Jaarmarkt voor groot- en kleinvee op kermiswijk Boombos, 15 oktober 1990.
1991  
1992

Kalkens dorpsplein werd heraangelegd en ingehuldigd op zondag 21 juni.
Vliegertjeswedstrijd 15 augustus rond Estaminet In den Bouw.
Veertig jaar Zang- en Siervogels Kalken.

1993 De traditie van de Kalkenkermiszondagavondbals in zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, stopte met de Kalkenkermiseditie van 1993. Een eerste groot kermisbal op Kalkenkermiszondag in die zaal werd voor het eerst op 20 september 1959 ingericht. 
1994 Molekenskermis: tentoonstelling Geschiedenis van de Fiets, 15-18 april.
1995 Voorlopig laatste herneming van Koffiestraatkermis met concert (12 augustus) en seriekaartingen (14 en 15 augustus).
1996  
1997

Nieuwjaarswens in openlucht in gelegenheidscafé Den Ijsbeer.
Koudste dag sinds héél lang. Bier bevroor.

Uitgave naslagwerk Kalken, van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne. Uitgave Stichting Sint-Pietersfeest Kalken.

1998

Een nieuwe kermistraditie ontstaat met de doortocht van de Belgische openingsklassieker wielrennen over de Kalkense kasseistroken: Krimineelstraat, Steenbeekstraat en Berringstraat.

Nieuw is ook de inrichting van het Sint-Denijsweekend door het gemeentebestuur.
1999  
2000 Viering 40 jarig bestaan Kalkense reuzen Stien en Lies tgv Molekenskermis.
2001

Kennismakingsactiviteit met Feestcomité De Keille op het Vaartplein.
Sport- en feestcomité Hussevelde bestaat 30 jaar.

Eerste poging om een samenwerking tussen organisatoren van meerdere wijkkermissen of -aktiviteiten samen te brengen.
2002

2 maart: plechtige opening van de nieuw aangelegde Steenbeekstraat tgv de doortocht van Omloop Het Volk.

Voortzetting van Dekenij Koffiestraat met nieuwe wergroep onder de benaming Dekenij K3+.
2003 11 juli: kennismakingsactiviteit van feestcomité De Keille op het Vaartplein.
2004

20 juni: Bontinkstraatkermis met eucharistieviering, aperitiefconcert, barbecue en koetsentocht.
Trotterfestijn op Kalkenkermismaandag in herberg De Schorpioen.

Avondrommelmarkt op Kalkenkermiszaterdag in Kalkendorp
2005

Eerste editie van de brochure Met Vlag en Wimpel. Feest in Kalken, een gezamenlijk initiatief van Kalkense kermis- en openbare feestorganisatoren.

50ste Parochiefeesten, juli.

Dekenij ‘s Gravenbriel 25 jaar actief.

2006 Feestcomité De Keille herneemt de traditie van Vaardekenskermis: organisatie van een wielerwedstrijd.
2007 Laatste doortocht van Omloop Het Volk over de Kalkense kasseien.
2008  
2009 Try-out van Kamagurka in zaal Koninklijke Harmonie, organisatie Curieus.
2010 Viering vijftig jaar Kalkense Reuzen Stien en Lies tgv Kalkenkermis.
2011  
2012  
2013  
2014 Eind 2014 sloot de herberg en de zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, 9270 Kalken.

Terug naar boven

 

Home